Algemene voorwaarden van Mijnwebsitehosting.nl

Download onze algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van SIDN


Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden
De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de Mijnwebsitehosting website).

1.2 De opdrachtgever
De partij aan wie het aanbod van Mijnwebsitehosting is gericht, met wie Mijnwebsitehosting de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan productenen/of diensten aan deze partij worden geleverd.

1.3 Producten
Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever.

1.4 Diensten
Alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Mijnwebsitehosting van producten en/of diensten aan of ten behoeve van de opdrachtgever.

2.2
De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die Mijnwebsitehosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan de de opdrachtgever door levert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Mijnwebsitehosting door een derde aan de opdrachtgever worden geleverd.

2.3
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Mijnwebsitehosting en de de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4
Mijnwebsitehosting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de de opdrachtgever van de hand.Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mijnwebsitehosting en de de opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5
Als u een .nl domeinnaam heeft afgenomen bij Mijnwebsitehosting dan gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN). u kunt deze hier downloaden Download Algemene Voorwaarden .nl domeinnaamhouders.pdf.

Artikel 3: Aanbieding, offerte en overeenkomst


3.1
Alle aanbiedingen van Mijnwebsitehosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2
Offertes van Mijnwebsitehosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3
Overeenkomsten komen tot stand doordat Mijnwebsitehosting de door de opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Mijnwebsitehosting tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.4
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. Artikel 4: Prijzen en tarieven, meerwerk

4.1
Alle door Mijnwebsitehosting vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2
Alle door Mijnwebsitehosting vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.3
Mijnwebsitehosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of diensten 1 (één) maand na de aankondiging daarvan in.

4.4
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Mijnwebsitehosting aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft De opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Mijnwebsitehosting schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

4.5
Indien in overleg met de opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Betaling


5.1
De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en diensten van Mijnwebsitehosting.

5.2
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per factuur.

5.3
De opdrachtgever dient de facturen van Mijnwebsitehosting te betalen binnen de op de betreffende factuurvermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.

5.4
In het geval de opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven zullen facturen 1 (een) week na uitreiking geïncasseerd worden van het door de opdrachtgever verstrekte (post)bankrekeningnummer. Incasso is alleen mogelijk indien de opdrachtgever beschikt over een Nederlands (post)bankrekeningnummer.

5.5
Indien de klant geen machtiging tot automatische incasso afgeeft zullen administratieve kosten per factuur in rekening gebracht worden.

5.6
Alle betalingen door De opdrachtgever aan Mijnwebsitehosting worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van De opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door de opdrachtgever.

5.7
Enig beroep door de opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

5.8
Mijnwebsitehosting is te allen tijde gerechtigd om terzake van de levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan Mijnwebsitehosting verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is Mijnwebsitehosting gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van Mijnwebsitehosting aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Mijnwebsitehosting zal in zodanig geval de producten en/of diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.

5.9
Indien de opdrachtgever enige factuur van Mijnwebsitehosting niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Mijnwebsitehosting heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 15,00 euro excl BTW adminstratie kosten in rekening te brengen.

5.10
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Mijnwebsitehosting de vordering ter incasso uit handen geven. De opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 25% van de hoofdsom. Tevens zal de dienstverlening geblokkeerd worden (blokkeren website en e-mail) totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

5.11
Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Mijnwebsitehosting. Alle facturen, herinneringen en/of aanmaningen zullen per mail verstuurd worden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele wijziging van het e-mail adressen.

Artikel 6: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

6.1
Opgegeven termijnen voor de levering door Mijnwebsitehosting van producten en/of diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop de betreffende producten in de feitelijke macht van de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever komen.

6.3
De opdrachtgever dient alle geleverde producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

6.4
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mijnwebsitehosting, totdat de opdrachtgever alle bedragen die hij aan Mijnwebsitehosting verschuldigd is vanwege door Mijnwebsitehosting geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6, volledig heeft voldaan. Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

6.5
De aangeboden diensten en/of producten van Mijnwebsitehosting mogen alleen worden aangewend voor doeleinden die niet strijdig zijn met de Wet, de goede zeden, de openbare orde, de Netetiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Doeleinden die hiermee wel strijdig zijn, zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: – spamming – het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden – het verspreiden van kinderpornografie – het uiten van racistische leuzen – het aanzetten tot oproer – het zonder toestemming binnendringen van andere computers (hacken), waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Artikel 7: Reclames


7.1
Alle bezwaren van de opdrachtgever tegen een factuur van Mijnwebsitehosting of een door Mijnwebsitehosting automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Mijnwebsitehosting te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door de opdrachtgever erkend geldt.

7.2
Indien de opdrachtgever van mening is dat een door Mijnwebsitehosting geleverd product en/of dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient de opdrachtgever Mijnwebsitehosting daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop de opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

Artikel 8: Intellectuele eigendom


8.1
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Mijnwebsitehosting of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

8.2
De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de opdrachtgever opgelegd.

8.3
De opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijnwebsitehosting de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.4
De opdrachtgever zal aanduidingen van Mijnwebsitehosting of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

8.5
Mijnwebsitehosting staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in Artikel 8.2 genoemde gebruiksrecht aan de opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Mijnwebsitehosting geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

Artikel 9: Verstrekking gegevens door de opdrachtgever


9.1
De opdrachtgever zal Mijnwebsitehosting steeds tijdig en volledig voorzien van de door Mijnwebsitehosting verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de producten en/of diensten.

9.2
De opdrachtgever staat ervoor in dat de in Artikel 9.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan Mijnwebsitehosting te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of diensten. De opdrachtgever vrijwaart Mijnwebsitehosting tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

9.3
Indien er door de opdrachtgever gegevens aan Mijnwebsitehosting worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat de opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door Mijnwebsitehosting eveneens is toegestaan. De opdrachtgever vrijwaart Mijnwebsitehosting tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10: Geheimhouding


10.1
Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2
Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Mijnwebsitehosting


11.1
De wettelijke aansprakelijkheid van Mijnwebsitehosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door De opdrachtgever geleden directe schade totmaximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien ersprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 12.500 en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaks beschadiging, maximaal EUR 12.500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.2
Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Mijnwebsitehosting te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van Mijnwebsitehosting wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die De opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat Mijnwebsitehosting niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade.

11.3
Iedere aansprakelijkheid van Mijnwebsitehosting voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.4
De aansprakelijkheid van Mijnwebsitehosting is beperkt tot 1 (één) maand na levering van de aangeboden dienst of geleverd product en is uitsluitend naar Nederlands recht en binnen Nederlandse jurisdictie.

11.5
Mijnwebsitehosting is niet aansprakelijk voor de eventuele schade voor de de opdrachtgever in geval van opheffing of overdracht van een domein. Het is niet toegestaan een merknaam door Mijnwebsitehosting te laten registreren. Geregistreerde merknamen zullen door Mijnwebsitehosting opgeheven worden of naar de rechtmatige houder worden overgedragen.

11.6
De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de algemene leveringsvoorwaarden van Mijnwebsitehosting en deze te accepteren. Tevens verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de huidige bepalingen van het Reglement voor Registratie van Internet Domeinnamen (NL) en deze te aanvaarden.

11.7
De opdrachtgever staat ervoor in dat hij gerechtigd is de aangevraagde domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. Mijnwebsitehosting is door de de opdrachtgever gevrijwaard, ter zake van, en schadeloos gesteld voor, alle kosten en schade die voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten of wanneer de gebruiker zich niet aan de algemene leveringsvoorwaarden van Mijnwebsitehosting heeft gehouden. De opdrachtgever zal Mijnwebsitehosting onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere vordering van een derde dat de domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.

Artikel 12: Overmacht


12.1
Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Mijnwebsitehosting indien er sprake is van overmacht.

12.2
Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat Mijnwebsitehosting gehouden is tot enige vergoeding van de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Mijnwebsitehosting is gerechtigd tot betaling door de opdrachtgever van alle tot producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan de opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 13: Duur en beëindiging


13.1
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.2
De standaard contract periode bij Mijnwebsitehosting is 1 jaar. Het contract wordt automatisch (stilzwijgend) met 1 jaar verlengd. De overeenkomst eindigt per het eind van de contractperiode indien de opdrachtgever Mijnwebsitehosting schriftelijk (per reguliere post of mail) en met inachtneming van de opzegtermijn in kennis heeft gesteld.

13.3
De periode tussen het moment van opzegging en de opzegdatum dient minimaal 1 kalendermaand te bevatten , daarmee Mijnwebsitehosting in de gelegenheid te stellen haar administratie en afspraken met leveranciers af te stemmen.

13.4
Voor opzegging dient het opheffingsformulier van onze website gebruikt te worden. Alleen door de rechtmatige houder van het domein ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. De formulieren kunnen via http://my.mijnwebsitehosting.nl worden opgevraagd.

13.5
Reeds voor opzegging door Mijnwebsitehosting verstuurde facturen dienen te allen tijde betaald te worden en na opzegging zal geen restitutie verleend worden op voldane facturen.

13.6
Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Mijnwebsitehosting geleverde producten en/of diensten, tenzij Mijnwebsitehosting ter zake van een bepaald product en/of bepaalde dienst in verzuim is.

13.7
Mijnwebsitehosting is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist en zonder dat Mijnwebsitehosting hierdoor schadeplichtig wordt jegens de opdrachtgever, indien: · De opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt eventueel na tussenkomst van Derden. · De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. · De opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet. · De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en Regelgeving. · De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden. · De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden

13.8
Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt de opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 14: Geschillen


14.1
De opdrachtgever gaat ermee akkoord Mijnwebsitehosting schadeloos te stellen bij het ontstaan van claims, acties, teweeg brengen van acties, schade en/of andere kosten (inclusief juridische kosten) voortkomende uit het niet naleven van de hierboven omschreven regels.

14.2
De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Mijnwebsitehosting van Producten en/of diensten worden beheerst door Nederlands recht.

14.3
Geschillen tussen Mijnwebsitehosting en de opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Mijnwebsitehosting van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam. Hcb-8-2-2010